zondag 13 december 2009

Duurzaam bouwen met glas

Zon, lucht, water, Aarde
Interview met Jón Kristinsson
14 oktober in bouwIQ

Hajo Schilperoort

Jón Kristinsson (1936, Reykjavík) is uitvinder, architect en emeritus hoogleraar MilieuTechnisch Ontwerpen (1992-2001) van de Faculteit Bouwkunde TU Delft. Na een korte periode op de grote vaart, meerde hij in Nederland aan en verruilde vanaf dat moment het land van de magma voor het land van water. Hij combineerde zijn studie Bouwkunde met een assistentschap bij Industrieel Ontwerpen. Dat is terug te zien in zijn uitvindingen en productontwikkelingen. Kristinsson leidde met zijn echtgenote/collega van 1966 tot 2001 het gelijknamige architecten- en ingenieursbureau in Deventer. Hij heeft een indrukwekkende hoeveelheid grensverleggende projecten en uitvindingen op het vlak van energiezuinig bouwen op zijn naam staan. Allen met grote visionaire waarde en allen hun tijd ver, heel ver vooruit. Zijn meest recente projecten concentreren zich rondom duurzaam bouwen met groen en glas, en ventilatie en warmtewisseling via/in de huid.

Eerst een terugblik. Dertig jaar geleden ontwierp u de eerste Minimumenergiewoningen, die in Schiedam gebouwd zijn. Hoe ging u toen om met de energetische aandachtspunten?

Je zou die woningen Passiefhuizen avant-la-lettre kunnen noemen. Ze maken intensief gebruik van de zon voor warmte. De ramen zijn voorzien van zonwerende luifels, maar ook van isolerende luiken om de uitstraling via glas – destijds bij uitstek de zwakke plek - op een winternacht tegen te gaan. De huizen zijn verder – ook naar de huidige Bouwbesluitnormen gemeten - buitengewoon goed geisoleerd (Rc = 5,0 m2K/W), en het was het eerste project waarin de begane grondvloer en de fundering geisoleerd waren. Om het warmteverlies via lucht in te dammen ontwikkelde Koos Slootweg een unieke zeer compacte balansventilatie-unit met warmteterugwinning (WTW) boven de afzuigkap. Die volstaat, samen met de lekken – tochtdichte kozijnen waren destijds niet verkrijgbaar - om het huis van verse lucht te voorzien. De huizen worden in de winter bijgestookt met een schone houtkachel op oud papier. Een CV hebben ze niet; enkel een installatie voor de warm tapwater. Omdat de waakvlam de helft van het gasverbruik voor zijn rekening bleek te nemen, hebben we ook een waakvlamloze geiser ontwikkeld. Het resultaat van dit alles: 90% reductie van het jaarlijkse gasverbruik voor slechts 4500 euro extra bouwkosten, en last but not least: comfort.

Wat vind u van de huidige generatie Passiefhuizen?

Het is een uitgebalanceerde formule die zich heeft bewezen, maar ik denk dat we voor wat betreft de isolatiewaarde van de schil met minder toe kunnen, als we gebruikmaken van (zeer) lage temperatuur verwarming (ZLTV of LTV) uit hernieuwbare bronnen. Een Rc van 4,0 m2K/W volstaat, in combinatie met HR++ glas (U = 1,1 Wm2/K), een geïsoleerde buitendeur (U = 3,4 Wm2/K) en goede kierdichting (n50). Voor de lage temperatuur verwarming zijn verschillende goede oplossingen beschikbaar. Zo heeft Brink een Passiefhuisinstallatie met zonneboiler en voorraadtank die in LTV-verwarming, balansventilatie met WTW en warm tapwater voorziet. Een andere optie is bodemopslag met warmtepomp en zonneboiler en Breathing Windows (zie verderop in dit interview, red.) voor de ventilatie en eventuele naverwarming en -koeling. Voor kleinere woningen zou ik denken aan een zuinige CV-ketel voor LTV-convectorradiatoren en warm tapwater, gecombineerd met balansventilatie met WTW en CO2-sensoren in de woonvertrekken.

Zo passief als een Passiefhuis is, zo actief is de klimatisering en energiehuishouding in een kas. U bent nauw betrokken bij het vanuit de kastuinbouw geleide innovatieprogramma Bouwen met Groen en Glas.

De oude generatie kassen neemt jaarlijks 10% van het Nederlandse aardgas af. Dat is in het kader van de stijgende energieprijzen, toegenomen internationale concurrentie en de groeiende urgentie van het thema duurzaamheid een ongewenste situatie, die tot grote innovatiebereidheid heeft geleid. De sector loopt nu voorop in de ontwikkeling van energiebesparende duurzame technieken.

Een belangrijke technische innovatie die de afgelopen jaren op de markt is gebracht, is de Fine Wire Heat Exchanger (FiWiHex) van Hydro Systems Holland. Dit is een lucht-water warmtewisselaar waarmee in de zomer de warmte uit de lucht gehaald kan worden voor seizoensopslag in de bodem. Andersom dient de FiWiHex in de winter voor de verwarming van de lucht in de kas met gebruikmaking van de opgeslagen warmte. Het apparaat is 7x efficienter dan een plaatconvector, door mechanische luchtcirculatie en het uitzonderlijk grote contactoppervlak van 17km dun koperdraad per unit. Het grote voordeel daarvan is dat het mogelijk is om (zeer) geringe temperatuurverschillen te gebruiken voor verwarming en koeling. Een unit kan met een aanvoertemperatuur van 11-12 graden Celsius (de temperatuur van grondwater) koelen met een vermogen van 25kW. Hij kan verwarmen met een aanvoertemperatuur van 25-30 graden Celsius (de temperatuur van rioolwater) met een vermogen van 16kW.

Het blijkt hiermee mogelijk om een 100% glazen gebouw, bouwfysisch gezien inderdaad de tegenpool van het passiefhuis, te koelen en verwarmen zonder gebruik van aardgas of electriciteit. De zonnewarmte wordt geoogst, opgeslagen en weer gebruikt wanneer hij nodig is. Dankzij het 'broeikaseffect', kunnen kassen zelfs energie produceren en gaan leveren.

Is het principe van de energieleverende kas ook bruikbaar om energiezuinige kaswoningen te maken? Professor Cauberg (TU Delft) merkte in De Architect (september 2008) hierover op dat een kas bij een goed geisoleerd gebouw “energetisch gezien veel minder interessant is dan bijvoorbeeld PV-panelen. De kosten zijn relatief hoog en de energie is laagwaardig."

Zodra we gebruik maken van efficiente koeling en verwarming met geringe temperatuurverschillen, is het geen punt dat de energie laagwaardig is, want dat volstaat voor het doel. Maar verder heeft hij volledig gelijk. Voor een woning is het vanuit kostenoogpunt niet interessant om er een 'broeikas' met FiWiHex en bodemopslag naast te zetten, als het doel is om daarmee in energie voor ruimteverwarming te voorzien. De energiezuinige woningen die ik hierboven beschreef zijn om die reden dan ook geen kaswoningen. De kas kan wel interessant zijn omwille van welzijn en beleving. Daglicht en groen vergroten het welzijn en welbevinden, en hebben zelfs een aangetoonde heilzame werking.

Bij het grootschalige project Zonneterp dient de kas wel als energieleverancier.

Op grotere schaal is de energieproductie van tuinbouwkassen interessant. Deze kassen hebben niet als primair doel om in energie te voorzien, maar het is een waardevol bijproduct waar we graag gebruik van maken. We oogsten de warmte uit de kassen met FiWiHex en seizoensopslag, en gebruiken deze om een woonwijk te verwarmen. Twee hectare tuinbouwkas kan 200 nabijgelegen energiezuinige woningen van warmte voorzien. Vanaf deze schaal is het concept economisch haalbaar en interessant, en verdienen de investeringen in de technische infrastructuur zich terug.

De Zonneterp is volledig zelfvoorzienend. Niet alleen op het vlak van verwarming en koeling, maar ook electriciteit en warm tapwater worden gewonnen uit biomassa en zon. Ook de overige kringlopen zijn gesloten: water, biomassa, voedingsstoffen, afval, zuurstof en CO2. Mens en plant zijn complementair: de plant gebruikt wat de mens uitstoot, en andersom. De regeringen van Frankrijk en Turkije hebben interesse getoond en in ShenZhen wordt een internationaal demonstratieproject gebouwd.

Bij het gebouw VillaFlora voor de Floriade 2012 gaat u nog een stap verder: behalve bezoekers die door de kas heenlopen, zijn er ook kantoorwerkplekken gesitueerd in het glazen gebouw, tussen de planten. Hoe bereikt u daar het gewenste verblijfscomfort?

VillaFlora is behalve expositiegebouw het groenste kantoorgebouw van Nederland met volop daglicht en uitzicht op een groene omgeving. Net als de Zonneterp is het energetisch zelfvoorzienend, CO2 neutraal en afvalvrij door het oogsten van zonne-energie en het sluiten van de kringlopen.

Bezoekers van de Floriade komen vanuit de hele wereld. Het kas/kantoor-klimaat tijdens het evenement speelt hierop in. De kas met werkplekken in de kas heeft vier klimaten en sferen: een groot subtropisch kantoor met mediterrane lavendelgeur, olijf- en palmbomen. Een Midden-Oosten kantoor in het zand met leembouw met cederhouten luiken, tenten en dadelpalmen. Een Amazonekantoor met een tropisch warm en vochtig klimaat met vogels en vlinders en stromend water onder een dik bladerdak. En tot slot een koele vegetatiekas met Poolcirkelklimaat, schaduwvrije hoge verlichting en aangepaste werkplekken. De kantooreilanden die we in drie van deze klimaatzones hebben gemaakt, leveren het bewijs dat werken in groen gezond en ontspannen is, zelfs in uitdagende omstandigheden.

De kantooreilanden zijn afgescheiden met glas. In het Midden-Oosten en de Amazone zijn ze voorzien van ‘stand-alone’ klimaatwerkplekken, gebaseerd op evenwicht tussen lucht- en stralingstemperatuur, met gebruikmaking van individuele FiWiHex-units en stralingspanelen, individueel regelbare lichtwering en ramen en planten voor de akoestiek.

Heeft u hierbij geen last van het 'broeikaseffect'?

We hebben extra aandacht besteed aan de glazen schil. Het meeste glas is isolerend en zonwerend, behalve op de noordgevel en bij de gevels van de warme kassen (Amazone- en Midden-Oostenklimaat), waar dat niet nodig en wenselijk is. De ramen voor uitzicht zijn helder. De bovenste kantoorverdiepingen hebben isolerende translucente aerogel dakramen. De glazen envelop is verder daar waar nodig voorzien van variabele zonwering en nachtwering in de vorm van reflecterende schermen, die zowel automatisch als handmatig kunnen worden bediend. En zomernachtventilatie aan de hand van open ramen levert een belangrijke bijdrage aan de koeling van het gebouw. Het bouwen met veel glas vergt extra, of andere aandacht, maar de conclusie van dit project en van eerdere projecten is dat het mogelijk is, en dat we hiermee een aantrekkelijke verblijfsomgeving kunnen creeren.

RESTERENDE VRAGEN:
→ Is er geen condens-gevaar? Of treedt dat niet op bij dubbel of drievoudig glas?
→ Is de relatieve vochtigheid niet erg hoog voor mensen?
→ Is er geen sprake van sterk assymetrische straling (koelpanelen versus omgeving)?

In 1998 kreeg u de Koninklijke Shellprijs voor Duurzame Ontwikkelingen en Architectuur (Hfl 200.000,-) voor besteding aan de verdere ontwikkeling van de Breathing Window. Wat houdt deze innovatie in?

Ventilatiesystemen zijn vaak over- of ondergedimensioneerd, het regelsysteem is niet op maat van de gebruiker gemaakt, en de ventilatiekanalen worden ofwel ingestort, ofwel verborgen achter verlaagde plafonds, waardoor de thermische massa van vloeren een geringe bijdrage levert aan de stabilisering van het binnenklimaat. Het is verder vreemd dat we onze ventilatielucht met een stelsel van lange kanalen door heel het gebouw op en neer leiden, terwijl schone buitenlucht altijd op korte afstand aanwezig is.

De Breathing Window – overigens geen ruit – is een geavanceerde decentrale balansventilatie-unit met warmteterugwinning, op basis van FiWiHex-technologie voor efficiente warmtewisseling. De unit kan ook gebruikt worden voor nakoeling en naverwarming. Hiermee kunnen luchtkanalen, behalve bij keukens en sanitair, voortaan achterwege blijven. En afhankelijk van het ontwerp en de variant reduceert hij ook de traditionele verwarmings- en koelinstallaties. Het apparaat is voorzien van een intelligente besturing die reageert op wind, temperatuur, tijd, CO2 en vocht. Niet-bewoonde vertrekken worden in geringe mate geventileerd en naast een open raam houdt de mechanische ventilatie op. De unit is geluidwerend en de ventilatoren zijn stil uitgevoerd (<30dB). Als in een goed geïsoleerde woning het warmteverlies door transmissie gelijk is aan het ventilatieverlies, zal 30-40 % besparing op het totale energieverlies mogelijk zijn. We zijn het stadium van onderzoek en prototypes voorbij: hij komt voor eind 2009 op de markt.

Een andere vinding waar u aan werkt, is getiteld SmartSkin.

Een SmartSkin oogst warmte en koude om die tijdelijk op te slaan en te verplaatsen naar de tijd en plek waar ze nodig zijn. Als je inzoomt op samengestelde buitenmuren, of op drievoudig glas, dan zie je een groot temperatuurverloop. De kou of wamte op verschillende posities in een buitenmuur kun je oogsten. Hetzelfde geldt voor een drievoudige glazen ruit. Als je watervoerende aluminium kokertjes tussen de verschillende platen aanbrengt, kun je deze aansluiten op een warmte-koude-opslag. De SmartSkin ruit wint tussen de buitenste en middelste glasplaat op een winternacht water van 8-10 graden Celsius, en op een zomerdag water van 18-25 graden Celsius. Deze warmte en koude kun je vervolgens gebruiken om de temperatuur tussen de middelste en binnenste glasplaat omhoog of omlaag te brengen voor zuinige en comfortabele koeling en verwarming. SmartSkin is een hybride tussen materiaal en installatietechniek in de schil of huid van een gebouw. Dat is de plek waar het allemaal gebeurt: het verschil tussen binnen en buiten wordt in dat dunne laagje overbrugd, en tegelijkertijd heeft de huid een enorm oppervlak.

In 1976 verwierf u het wereldwijde patent op seizoensopslag in de bodem. Een uitvinding die duurzaam bouwen een flinke stap dichterbij heeft gebracht, maar pas de laatste jaren aan het doorbreken is. In datzelfde jaar ontwierp u al een balansventilatiesysteem met WTW en LTV vloerverwarming. Hier gaat hetzelfde verhaal op. Wat is er nodig om duurzaam bouwen in een stroomversnelling te brengen?

De innovaties en vindingen die je noemt, vinden hun oorsprong in onze prijsvraaginzending voor het stadskantoor van Lelystad. Een prijsvraag die we niet wonnen en een project dat niet is gebouwd. Met deze innovaties wisten we het geschatte energieverbuik van het stadskantoor met 85% te reduceren ten opzichte van destijds gangbare bouw. Architecten, wetenschappers en ingenieurs zijn ver gevorderd met het oplossen van de duurzaamheidsproblematiek. Opdrachtgevers kiezen er in de praktijk vaak voor om risico te vermijden en de kat uit de boom te kijken, terwijl zij bij uitstek in de positie zijn om kwaliteit af te dwingen. Daardoor blijven waardevolle innovaties jarenlang – en niet zelden decennialang - op de plank liggen. Dat is een gemiste kans om deze problematiek voortvarend aan te pakken en een wereld achter te laten die onze kinderen graag als erfenis hebben.

donderdag 12 februari 2009

Groenste kantoorgebouw van Nederland

Villa Flora op Floriade 2012
(22-01-2009)

Jón Kristinsson heeft voor de Floriade het groenste kantoorgebouw van Nederland ontworpen. De opdrachtgevers voor de studieopdracht InnovatieNetwerk/Agro en SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland) legden de lat zeer hoog voor de Villa Flora. De Nederlandse glastuinbouw wil zich hiermee manifesteren op de wereldtentoonstelling Floriade 2012 te Venlo.
Het expositieoppervlak voor de glastuinbouw op de begane grond moest 10.000 vierkante meter zijn, de kantoorwerkplekken in het groene tuinlandschap waren facultatief, maar als onderlegger voor een duurzaam gebouw gold de ‘energieproducerende kas’ (energie neutraal).
Keuze architect
Als architect werd Jón Kristinsson aangetrokken. Kristinsson is oud hoogleraar Milieutechnisch Ontwerpen aan de TU Delft. De zonne-energie is de drijvende kracht. Dat betekent op de Floriade 2012 dat geen externe energie, elektriciteit, riolering of water nodig is, behalve wat de wet voorschrijft.
Het aantal innovaties is groot, maar de verwachte twee miljoen bezoekers zullen dat ervaren als een logische duurzame ontwikkeling. Sommige van de innovaties zijn visueel niet waarneembaar en andere moet men eerst uitgelegd krijgen alvorens hiervan het belang in te zien.
Gesloten glasdak
Het gebouw heeft een duidelijke wigvorm met een lage zuidzijde en een vijf verdiepingshoge noordzijde. Het hellende dak begint als een optimaal gesloten glasdak, maar naarmate het hoger wordt neemt het glaspercentage af en neemt het glas in het kantorenlandschap in de noordgevel met indirect licht het over van direct zonlicht van de kas.
Ruwbouw = afbouw
Wat een bouwkundige bezoeker opvalt, is dat ruwbouw afbouw is. Een betonskelet met de pas ontwikkelde dubbele betonvloeren met diagonale wapening wordt overal toegepast. De 0.8 m holle vloeren die ontwikkeld zijn door Chiel Bartels en Holterman uit Markelo buigen nauwelijks door, vol belast met een overspanning van 18 meter.
Hier worden ze gebruikt als betonkernactivering voor stralingsverwarming per vloerveld van 7.20 x 18 m door rondgeblazen opgesloten lucht door middel van een ‘Fiwihex’ warmtewisselaar uit de energieproducerende kas.
Meer informatie: Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson
Bron: Duurzaam Gebouwd.nl

Uittreerede 7 juni 2002 Jon Kristinsson

Water en vuur bij afscheid van Jon Kristinsson

Op vrijdag 07 juni nam de in IJsland geboren hoogleraar [milieukunde in de architectuur] en architect Jon Kristinsson na 9 jaar afscheid van de faculteit Bouwkunde in Delft met een korte rede onder de titel 'Van zon tot magma'. Naast een snel overzicht van de door hem ontwikkelde visie op bouwen en milieu besprak hij een aantal bereikte mijlpalen en verrassend nieuwe thema's. Over bouwafval [de jaarlijkse Nederlandse hoeveelheid daarvan is genoeg voor de aanleg van een zesbaans-snelweg van Delft naar Schiermonnikoog], over het gebruik van overmaat in plaats van krapte in de architectuur, over lichte stedenbouw en infrastructuur, over de invloed van de factor tijd [door het instellen van de zomertijd staat de zon niet om twaalf uur precies in het zuiden, maar meer dan 25 graden daarnaast...] en over de opslag van energie in met water gevulde holle heipalen. Nu nog was hij - met het geld van de door hem in 1998 gewonnen Shellprijs - bezig met een 'ademende' gevel die onder meer zal bestaan uit een geweven warmtewisselaar die hij samen met een collega ontwikkelt. Na de lezing werd Kristinsson uitgebreid toegesproken door de rector magnificus, decaan Hans Beunderman, collega Cees Duijvestein [die de taken zal overnemen] en promovendus Andy van den Dobbelsteen. Jon eindigde zelf met een prachtig opvoedkundig verhaal over 'spijkersoep'. Een interessante middag, helaas naar aanleiding van het vertrek van weer een inspirerend docent, die in Nederland leerde om te gaan met het beheersen van 'water' en vanuit zijn geboortegrond juist gewend was aan het beheersen van 'vuur'.
[Samen met een overzicht van de belangrijkste standpunten over bouwen en milieu is het gerealiseerde werk van Kristinsson te zien op de website van zijn architectenbureau.] - 13 juni 2002 - BOX 823

woensdag 11 februari 2009

symposium Arbo-adviseurs 10 februari 2009

Van: Andy van den Dobbelsteen
Datum: 10 februari 2009 21:43:20 GMT+01:00
Aan: Gerard Vos duurzaamgebouwd
Onderwerp: Doorst.: stukje

Hoi Gerard,
Kom net terug van een leuk symposium van de Nederlandse Vereniging van Arbeidshygiene (Arbo-adviseurs), over de vraag "is duurzaam bouwen ook gezond?", waar Jon en ik ook een lezing hebben gegeven. Organisator en collega Stanley Kurvers zal er nog een verslagje over schrijven voor de website.
Ondertussen kan ik misschien al wat sterke quotes aanleveren
- Ep Marinus van Achmea Vital geeft een andere dan energiereden voor het voorkomen van airco's: "Mechanische koeling moet je voorkomen, want die levert eigenlijk altijd gezondheidsproblemen op."
- Na jaren van onduidelijkheid geeft Jon Kristinsson eindelijk een heldere definitie van het containerbegrip 'duurzaam': "Duurzaam is datgene wat de komende generaties graag erven, willen gebruiken en kunnen onderhouden."
- Jon Kristinsson maakt duidelijk waarom we meer moeten ontwerpen met groen: "Mens en plant zijn complementair: de plant eet wat de mens uitstoot."
- Architect Jon Kristinsson legt de vinger op de zere plek: "Er zijn veel minder goede opdrachtgevers dan goede architecten."
- Binnenmilieudeskundige Atze Boerstra windt zich op de energieverspilling van 'slimme' schakelingen: "Aanwezigheidsdetectie zou alleen maar mogen worden gebruikt om het licht uit te doen als er niemand meer is, niet om het aan te doen als je binnenkomt maar er helemaal geen behoefte aan hebt."
Daar kun je misschien wel een paar keer 'De quote van' mee vullen, vind je niet?
vrgr Andy

woensdag 31 december 2008

verwarming en ventilatie 2009

Verwarming en ventilatie

Zoektocht naar de meest duurzame en beste ventilatie, verwarming en warm
tapwater voor eengezinswoningen anno 2009.
Een duurzame woning begint met een aantal bouwkundige maatregelen, die vooral te maken hebben met de isolatiewaarden van de schil. Een duurzame woning voldoet daarom aan de volgende voorwaarden:
• Rc-waarde voor gevel, dak en vloer van 4,0 m2.K/W
• Toepassing van HR++ glas (U = 1,1 W.m2/K)
• Geïsoleerde buitendeur, U = 3,4 W.m2/K
• Kierdichte gebouwomhulling, N50 (1 à 1,5 h-1)
Voor de woningverwarming kan in hoofdzaak worden gekozen uit drie systemen:
1. Zonneboiler met HR-combiketel, lage-temperatuur verwarming
2. Warmtepompsysteem met lage-temperatuur vloerverwarming, met als varianten a. de elektrische combiwarmtepomp of b. de gasgestookte absorptiewarmtepomp. Dit kan zelfs zeer-lage-temperatuur verwarming worden met behulp van fijne-draad warmtewisselaars (Fiwihex), waarbij de zon de warmtebron is die in een aquifer in de bodem wordt opgeslagen. Een warmtepomp is niet nodig na het zomerlang opladen van de warmteopslag. De lage-temperatuur vloerverwarming wordt aangevuld met Fiwihex luchtverwarming en -koeling.
3. Twee varianten. a. Kleinschalig warm tapwater uit zonnecollector en elektrische boiler of gasgeiser; bij geen gasaansluiting vindt elektrisch inductiekoken plaats. b. Grootschalige toepassing op wijkniveau: organisch afval wordt verwerkt tot biogas; elektriciteit en warm tapwater komen uit een lokale warmtekrachtturbine.
De ventilatie in deze duurzame woningen is tweeledig:
1. Natuurlijke ventilatie kan 2/3 deel van het jaar worden toegepast.
2. Mechanische ventilatie kan in het stookseizoen plaatsvinden met warmteterugwinning; de huidige voorgeschreven ventilatienorm moet echter om gezondheidsredenen worden verdubbeld.
Bij het laatste kunnen de volgende technieken worden voorgesteld:
a. De centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning en vaste verdeling van ventilatielucht kan volgens bouwvoorschrift. Er is veel keuze. De Brink 'Passiefhuisinstallatie' voor kierdichte woningen verwarmt en ventileert met zonneboileraansluiting (met 95% efficiency) en heeft als bijzonderheid een 80 l voorraadtank voor warm tapwater.
b. Vraaggestuurde ventilatie kent verschillende besturings- en uitvoeringsvormen. Een ventilator zuigt vervuilde lucht aan, gestuurd door een CO2-sensor of door vochtigheidsmeter in badkamer. Een aanwezigheidsschakelaar in wc wordt ook wel toegepast. De luchtaanvoer geschiedt nu door roosters en vroeger door kieren.
Itho en Stork Air maken deze intelligente besturing. Het betere is de vijand van het goede. Als men achter de centrale afzuiging een warmtewisselaar plaatst komt voorverwarmde lucht de woning binnen. Deze kan worden verdeeld over trappenhuis (eengezinswoning) en woonvertrekken, en dan hebben we inmiddels een gebalanceerde ventilatie gekregen met warmteterugwinning.
Alusta laat verse buitenlucht binnenkomen via susroosters boven de ramen en noemt deze uitvinding Vent-o-hybrid. Ervaring leert echter dat een gering doorbuigen van de bovendorpel al een storing kan veroorzaken.
Decentrale uitvoeringen voor luchtverversing bestaan ook, zoals de Gentle Vent, een motorloze ventilatiebox achter de cv-radiator, en de Innosource-box zonder warmteterugwinning.
c. Decentrale ventilatie met warmteterugwinning heeft geen kanalen nodig. Geavanceerder, maar ook veel duurder, is het decentraal aan te brengen Clima Rad, dat zowel uit ventilatie met warmteterugwinning bestaat als een scharnierende radiator. Om condensatiegevaar in de warmtewisselaar te voorkomen houdt de ventilatie op bij veel koude, die meestal alleen 's nachts in Nederland voorkomt.
d. Decentrale ventilatie met warmteterugwinning is de nieuwe 'Advance' van Brink Climate Systems. De geluidsproductie is bij 50 m3/uur onder 30 dB, en er is een CO2 sensor, die de kwaliteit van de binnenlucht naar wens kan regelen, aangeduid in ppm (parts per million) kooldioxyde. De twee ventilatoren zijn type EBM-Papst. Een bypass maakt ook gewoon ventileren mogelijk bij extreme koude, al gaat het warmte terugwinnen dan achteruit. Er is geen bijverwarming nodig. Dit systeem gaat 2009 in productie.
e. Het meest geavanceerde systeem, het 'Ademende Raam' (Breathing Window), decentrale gebalanceerde ventilatie met een fijne-draad warmtewisselaar (Fiwihex). Deze wordt ook door Brink Climate Systems gemaakt en heeft in grote lijnen dezelfde besturing als de 'Advance', die eerder op de markt komt. De compacte warmtewisselaar bestaat uit 7,5 km fijn koperdraad van 0,1 mm doorsnede, die niet meer dan 400 g weegt. Deze koperdraad is opgesloten tussen twee luchtgeleiders. De warmtewisselaar is uitneembaar en kan gewassen worden onder de douche of in een vaatwasmachine. De intelligente display waarschuwt bij vervuiling. Het heeft zowel automatische als handbesturing. Niet-bewoonde vertrekken worden in geringe mate geventileerd en naast een open raam houdt de mechanische ventilatie op. Naverwarming of -koeling is mogelijk en in dit hoge markt segment is alle denkbare besturing maakbaar. De CO2-sensor kan ook met eigen stroomvoorziening werken als rookmelder en aanwezigheidssignalering of eventueel inbraakbeveiliging. Als we stellen dat in een goed geïsoleerde woning warmteverlies door transmissie gelijk is aan ventilatieverlies is het aannemelijk dat 30 à 40 % besparing op het totale energieverlies mogelijk is. Het Ademende Raam past op je gezondheid als je het zelf vergeet. Productie vangt aan in mei 2009.
Op basis van het bovenstaande kan het volgende advies worden gegeven van te kiezen installatiesystemen in de duurzame eengezinswoning anno 2009:
A. De Brink Passiefhuisinstallatie met zonnecollector. Deze voorzient volledig in verwarming, ventilatie en warm tapwater, ook in kierdichte woning.
B. Een elektrische warmtepomp en vloerverwarming aangevuld met nieuwe Fiwihex-convectoren voor luchtverwarming en koeling. De combi-zonnecollector is aanvullend met lucht-warmtewisselaaropslag in de grond. Verder decentrale ventilatie met het Ademend Raam. Wasemkapafzuiging in de keuken gebeurt met dubbelpijps aan- en afvoer. Afzuiging van de wc is ook tweepijps en aanwezigheidgeschakeld.
C. Voor kleine woningen: warmteterugwinventilatie met CO2-sensor in badkamer, slaapkamer en zitkamer. Wasemkapafzuiging is dubbelpijps. Basis is de CV-ketel voor warmtapwater en lage-temperatuur convectorradiatoren.

zaterdag 27 december 2008

cv jon kristinsson

Prof.ir. Jón Kristinsson is geboren in 1936 te Reykjavík IJsland.
Na een korte loopbaan in de zeevaart deed hij staatsexamen gymnasium ß in Reykjavik. In 1956 begon hij zijn studie Bouwkunde in Delft.
Kristinsson leidde met zijn echtgenote/collega Riet Reitsema vanaf 1966 een middelgroot architecten- en ingenieursbureau in Deventer.
In 1976 ontwierp hij een integraal autarkisch stadskantoor voor Lelystad
(niet gebouwd), met ’s werelds eerste seizoenswarmteopslag in de natte
kleibodem, zonnecollectoren in het brandpunt van parabolische dakschalen, beheersing van het binnenklimaat, natuurlijke luchtbevochtiging, zelfregelende dagverlichting en andere, toen zeer vernieuwende, technieken.
Kristinsson werkte tussen 1979 en 1983 aan de ontwikkeling en realisatie van 'minimumenergiewoningen' voor de sociale sector (Schiedam), met gebruik van o.a. passieve zonne-energie, nieuwe thermische isolatietechnieken, een waakvlamloze geiser en een compacte luchtverwarming met warmteterugwinning.
In de periode 1992-2001 was Kristinsson hoogleraar MilieuTechnisch Ontwerpen aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.
Sinds zijn emeritaat werkt Jón Kristinsson in de luwte bij Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson, dat is overgenomen door ir. Daan Josee en Wim Welmer.
Kristinsson was cq is voorzitter van de Vereniging IJsland-Nederland en de Bomenstichting Deventer en omgeving.
Bijzondere projecten
• Door wind- en getijde-energie leegbemalen atollen in de Noordzee, als vorm van landwinning, dynamische kustbeveiliging, algenkwekerij en windenergieopslag.
• Verdere ontwikkeling van de 'kas als energiebron' en de 'eetbare stad'. 2 ha zelfvoorzienende, gesloten glastuinbouwkas verwarmt laagcalorisch (bij een temperatuur van 23 à 24˚C) ongeveer 200 bijzondere minimumenergiewoningen binnen een ecologisch gesloten materiaalkringloop.
• Ontwerp voor de Floriade 2012 te Venlo. Zelfvoorzienende expositiekas geïntegreerd met kantoorlandschap. Zonder externe fossiele energie, elektriciteit en riolering.
Erkenning
• De Gulden Adelaar, culturele en wetenschappelijke prijs van de Gemeente Deventer
(1984).
• Winnaar Competitie Exergiewoning (1997).
• Koninklijke/Shellprijs voor 'duurzame ontwikkelingen en architectuur' (1998). Prijzengeld (hfl. 200.000.-) besteed aan onderzoek en ontwikkeling van intelligente gebouwventilatie 'het Ademende Raam', in productie bij Brink Climate Systems.
• European Glulam Award (1999).
• Vitruvius Oorkonde van Het Oversticht (1999).
• Bouwtrofee GGZ (Geestelijke Gezondheidzorg) (2000).
• Scholenbouwprijs van het Ministerie van OC&W voor de vernieuwende leeromgeving, de Lingeborgh (2002).
• PLEA (Passive Low-Energy Architecture) Award (2004).
• Ridder in de Orde ven de Nederlandse Leeuw (2006).
Publicaties
• Lustrumboeken Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson (8 in totaal, met Riet Kristinsson-Reitsema)
• Diverse wetenschappelijke publicaties
• Integraal ontwerpen/Vitale architectuur (ISBN 90-75365-58-6)